Taigi version of Let it go from Disney's Frozen

There must be at least 5 Taigi versions of this song online, but this one is by far the best sung and most hilarious.

“Actual” lyrics to the song:

風雪染白了kui座山頭
Hong-suat jiám-pe̍h liáu kui-tsō suann-thâu

越頭啥物lóng無看見
Ua̍t-thâu siánn-mi̍h lóng-bô khuànn-kìnn

佇這个無人兮世界
Tī tsi̍t-ê bô-lâng ê sè-kài

我著是女王,我是Queen
Guá tio̍h-sī lú-ông,guá sī Queen

我兮心情著親像六月作風颱
Guá ê sim-tsiânn tio̍h tshin-tshiūnn la̍k-gue̍h tsuè-hong-thai

天公伯知影,我有guā忍耐
Thinn-kong-peh tsai-iánn,guá ū guā jím-nāi

Mài予in來,mài予in知
Mài hōo-in lâi,mài hōo-in tsai

我會乖乖,我知影我應該
Guá ē kuai-kuai,guá tsai-iánn guá ìng-kai

Lóng藏起來 mài予in知
Lóng tshàng-khí-lâi,mài hōo-in tsai

哭爸,in lóng知
Khàu-pē,in lóng tsai

Let it go, Let it go

Let it go兮意思是予伊去
Let it go ê ì-sù sī hōo-i khì

予伊去,予伊去
Hōo-i khì, hōo-i khì

毋通越頭,予伊去
M̄-thang ua̍t-thâu, hōo-i khì

我才無leh管,in到底leh講啥s…貨
Guá tsiah bô–leh kuán,in tàu-té–leh kóng siánn-s…huè

著予冷風一直吹
Tio̍h-hōo líng-hong it-ti̍t tshue

反正這mā袂講kài寒
Huán-tsìng tsia mā buē-kóng kài-kuânn

這是上好兮選擇
Tse-sī siōng-hó ê suán-ti̍k

天大兮煩惱mā隨風去
Thinn-tuā ê huân-ló mā suî hong khì

我啥物lóng無leh驚,我這má著跳落去
Guá siánn-mi̍h lóng bô–leh kiann, guá tsit-má tio̍h thiàu–lo̍h-khì

看我會當來做啥物
Khuànn guá ē-tàng lâi tsò-siánn-mi̍h

哎唷 驚著
Ai-ioh kiann-tio̍h

原來是起樓梯
Guân-lâi sī khí-lâu-thui

毋知影會行去佗位
M̄-tsai-iánn ē kiânn-khì toh-ūi

Try it

爬上天,爬上天
Pê-tshiūnn-thinn pê-tshiūnn-thinn

予我一个人爬上天
Hōo guá tsi̍t-ê-lâng pê-tshiūnn-thinn

予伊去,予伊去
Hōo-i khì, hōo-i khì

我bē koh哭buē離
Guá bē koh khàu-buē-li

我一踏,土跤著開花
Guá tsi̍t-ta̍h, thôo-kha tio̍h khui-hue

今夜冷風一直吹
Kim-iā líng-hong it-ti̍t tshue

汝現在收看兮是Elsa起厝show
Lí hiān-tsāi siu-khuànn ê sī Elsa khí-tshù show~

這兮冰角lóng是我兮靈魂
Tsia-ê ping-kak lóng sī guá ê ling-hûn

看? 有媠無
Khan? ū suí bô

想啥物,著變啥物
Siūnn siánn-mi̍h, tio̍h piàn siánn-mi̍h

若是想欲,歹勢,無
Nā-sī siūnn-beh, pháinn-sè, bô

這tè到底是什麼
Tsit tè tàu-té sī siánn-huè

我想欲換一su新衫
Guá siūnn beh uānn tsi̍t-su sin-sann

金熠熠,金熠熠
Kim-sih-sih, kim-sih-sih

我想要穿kah金熠熠
Guá siūnn-beh tshīng-kah kim-sih-sih

予伊去,予伊去
Hōo-i khì, hōo-i khì

過去兮我lóng是過去
Kuè-khì ê guá lóng sī kuè-khì

綴我來看,這兮風景遐爾媠
Tuè guá lâi khuànn,tsia-ê hong-kíng hiah-nī suí

我兮厝遐爾大
Guá ê tshù hiah-nī tuā

Anna看著一定講哎唷uē
Anna khuànn-tio̍h it-tīng kóng ai-ioh-uē

Obviously the lyrics took a turn from serious to all out hilarity after the “khàu-pē,in lóng tsai” part, but it made the song even better :bravo: :notworthy:

Awesome, thanks for this!

i made a couple of typos in the first version, they are mostly corrected now